โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th
ชื่อผลงาน PAC EneRVent เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ ประหยัดพลังงาน แบบติดผนัง ประเภทลูกค้า บ้านพักอาศัย รายละเอียด สถานการณ์หมอกควันพิษในอากาศที่จังหวัดเชียงราย ยังคงมีความนรุนแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้อากาศไม่สดชื่น หายใจไม่สะดวก และมีฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ลูกค้าเลือกติด PAC EneRVent เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ ประหยัดพลังงาน แบบติดผนัง มีระบบการกรอง 3 ชั้น พร้อมแผ่นกรอง HEPA Filter หลังจากติดแล้วค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงอย่างมากทำให้อากาศภายในห้องสดชื่น หายใจได้สะดวก ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ