โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

บ้าน Mr. Clem Storey

ชื่อผลงาน บ้านMr. Clem Storey

ประเภทลูกค้า บ้านพักอาศัย

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 96,000 บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 40 แผ่น รวม 12 kW เพื่อใช้กับบ้านพักอาศัยในส่วนที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศมากในเวลากลางวัน